بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:17

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟  
  2   اگر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟  
  3   اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟  
  4   اگر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟
آيا زمان رفت وبرگشت اسرا از كربلا به شام وبرگشت در همان سال انجام گرفته است؟
 
  5   آيا صدور معجزه از امام حسين(ع) امكان دارد؟  
  6   چرا امام حسين((عليه السلام)) با اينكه مي توانست در كربلا با اراده خود يزيد و اطرافيان او را نابود كند چنين نكرد؟
 
  7   اگر ائمه((عليهم السلام)) داراي معجزه بودند چرا امام حسين((عليه السلام)) آب از زمين استخراج نكرد؟
 
  8   چرا پيامبران يا ائمه اطهار((عليهم السلام)) كه معجزه داشتند در بعضي از جنگها شكست مي خوردند حتّي بعضي از مواقع كشته مي شدند مثلا امام حسين((عليه السلام)) كشته شد؟
 
  9   چرا امام حسين(ع) و امامان ديگر در جنگ با دشمنان خود از قدرت الهي استفاده نمي كردند؟

 
  10   چرا امام حسين(ع) در كربلا براي رفع تشنگي از خداوند طلب باران نكرد؟

 
  11   چرا امام حسين(ع) و سائر امامان در جنگ با دشمنان خود از قدرت الهي و علم غيب خود استفاده نميكردند و تن به سختي و شهادت ميدادند؟

 
  12   چرا امام حسين (ع) از قدرت اعجازي و كرامتي كه خواست اولياء خداست استفاده نكرده؟
 
  13   چرا امام حسين(ع) در روز عاشورا از قدرت معجزة خود استفاده نكرد و به شهادت رسيدند؟
 
  14   اگر ائمه ( عليهم السلام ) داراي معجزه بودند چرا امام حسين ( عليه السلام ) آب از زمين استخراج نكرد ؟  
  15   چرا پيامبران يا ائمه اطهار ( عليهم السلام ) كه معجزه داشتند در بعضي از جنگها شكست مي خوردند حتّي بعضي از مواقع كشته مي شدند مثلاً امام حسين ( عليه السلام ) كشته شد ؟  
  16   چرا امام حسين ( عليه السلام ) از امامت خود براي نجات از مهلكه يزيديان استفاده نكرد ؟  
  17   چرا امام حسين ( عليه السلام ) با اينكه مي توانست در كربلا با اراده خود يزيد و اطرافيان او را نابود كند چنين نكرد ؟