بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:عدم استفاده از معجزه
موضوع فرعي:قدرت امام حسين (ع) براي سركوبي دشمنان
سؤال:اگر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟
آيا زمان رفت وبرگشت اسرا از كربلا به شام وبرگشت در همان سال انجام گرفته است؟
جواب:

وظيفه امام وپيامبر عليهاالسلام هدايت بشر است . در مواجه با ناملايمات ورفتار نابجاي مردم عكس العمل و اعمال غيرعادي انجام نمي دهند . گرچه داراي قدرت اعجاز وكرامت هستند .
لذا هدف امام حسين (ع) تجديد حيات مجدد اسلام بود وهدايت همان مردمي كه در كربلا به جنگ او آمده بودند. و امام حسين عليه السلام كه حتماً برآنها پيروز شود ولو توسط قدرت غيبي واعجاز حتي اگر اين اتفاق مي افتاد ثمره اي هم نداشت . نظام حاكم برجهان به امر الهي بر مبناي اختيار و آزمايش است ومردم مخير بودند كه از امام عليه السلام اطاعت كنند تا رستگار شوند ومي توانستند اطاعت نكنند واو را شهيد كنند كمااينكه اين حادثه در انبياء سابق هم اتفاق افتاد مثل يحيي پيامبر با آنها رفتار غير عادي نكرد .
ج 2 ) اكثر منابع تاريخي به نقل از منتهي آمال به محدث نوري رسيدن كاروان اسرا به كربلا را در سال اول به دليل طولاني بودن مسافت بعيد دانسته اند اما هدف سيدبن طاوس مي فرمايد قافله در راه مدينه به قتلگاه آمدند و با جابربه زيارت امام حسين و عزاداري پرداخته و مردم اطراف هم آمدند و ذكري از سال نشده است .
1-لؤ لؤ مرجان – محدث نوري ص 152 به بعد
2-لهدف سيدبن طاووس ص 196
3-منتهي آلا مال ج 1 ص 817