عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:6

رديف عنوان
  1   مدخل  
  2   دفاع از اميرمومنان  
  3   نقد عملكرد معاويه  
  4   واكنش در برابر تصفيه خونين  
  5   مخالفت با ولايت عهدي يزيد  
  6   روشنگري و هدايت نخبگان