عبارت قسمت
بازگشت به فهرست
تعداد كل:9

رديف عنوان
  1   خبر دادن خداوند به آدم از شهادت او  
  2   پيشگويي فرشتگان از شهادتش  
  3   خبر دادن انبيا از شهادت امام حسين  
  4   خبر دادن پيامبر از شهادت او  
  5   خبر دادن اميرالمؤمنين از شهادت او  
  6   پيشگويي امام حسين از شهادتش  
  7   پيشگويي باد از شهادتش  
  8   پيشگويي گوسفندان اسماعيل از شهادتش  
  9   پيشگويي شير از شهادت او