بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اسامي شهداي كربلا مشخص و در مقاتل آمده است اما اسامي قاتلين ايشان نيامده است. لطفاً اسامي قاتلين شهداي كربلار مرقوم فرماييد.