بازگشت

گروه: واقعه كربلا
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:كربلا
موضوع فرعي:اسامي شهداي كربلا
سؤال:اسامي شهداي كربلا مشخص و در مقاتل آمده است اما اسامي قاتلين ايشان نيامده است. لطفاً اسامي قاتلين شهداي كربلار مرقوم فرماييد.
جواب:

قاتلان امام حسين(ع) و اصحابش هزاران نفر بودهاند و چند نفر از معروفترين آنان كه در تاريخ آمده و نحوه مجازات آنان را ذكر ميكنيم:
ابحربن كعب توسط ابراهيم بن مالك اشتر كشته شد. ابحربن كعب كسي بود كه هنگامي كه امام حسين درگودال قتلگاه افتاده بود، لباس هاي حضرت را از بدنش بيرون آورد و همراه خود برد و مقنعه را از سر حضرت زينب كشيد و گوشواره هاي حضرت را كشيد، به طوري كه گوشش پاره شد و آنها را به غنيمت برد.([1])
ابن حوشب يكي از سربازان عبيدالله بن زياد در درگيري لشكر ابراهيم بين مالك اشتر با او در كنار نهر خازركشته شد و سر او را به سوي مختار فرستادند.([2])
ابن ضبعان نيز در همين درگيري كشته شد و قاتل او احوص بن شرّاد الهمداني بود.([3]) در اين درگيريابوالأشرس يكي ديگر از لشكريان عبيدالله بن زياد كشته شد.([4]) عثمان بن خالد وابوالاسماء نيز توسط عبدالله بن كامل كشته شدند و بدن آنها را آتش زدند.([5]) أخفس بن زيدگفت: من با اسب بر بدن حسين تاختم تا استخوان هايش خورد شد و گوشواره هاي صفيه دختر حسين را ازگوشش كشيدم. او دچار آتش سوزي شد و بدنش در آتش سوخت و ذغال شد.
احبش بن مرتد بعضي از لباسهاي امام حسين را غارت كرد و عمامه حضرت را برداشتو به سر گذاشت وديوانه شد. جابربن يزيد أدي نيز يكي از آن افراد بود.
اسيد بن مالك يكي از كساني بود كه اسب بر بدن شهداي كربلا تاخت. وي با نه نفر ديگر كه اين كار را كردند،توسط مختار دستگير و مجازات شدند.
اسمابن خارجه كه به دستور مختار كشته شد. اسود أوسي توسظ مختار كشته و به آتش كشيده شد و اسودبن حنظله نيز كشته شد. ابراهيم بن مالك اشتر سر از بدن اياس بن مضارب جدا كرد.
يجدل بن سليم كلبي به دستور مختار دستها و پاهايش قطع و كشته شد.
بحيربن عمر به دستور مختار آتش زده شد. بشير بن مالك نيز گردنش زده شد. تميم بن حصين نيز به نفرين امام حسين دچار تشنگي عجيبي شد و مرد.
حبيره كلبي جرير بن مسعود جعوبه بن حويه، حرملهْْ بن كاهل اسري، حصين بن تميم، حصيي بن مالك،حصين بن نمير، حفص بن عمر بن سعد، حكيم بن طفيل طائي، حمل بن مالك، حويزه، خولي بن يزيد، راشد بناياس، رشيد، ربيعهْْ بن مخارق و بسياري ديگر توسط نيروهاي مختار كشته شدند.([6])
[1]. سيد هاشم موس جزائري، جزاء اعداء، قتلهْْ سيدالشهداء، ص 18.
[2]. همان، ص 28.
[3]. همان، ص 29.
[4]. همان، ص 30.
[5]. همان، ص 32.
[6]. همان.