بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در روايت است كه حضرت علي(ع) در پاسخ به مردي كه سؤالي به تمسخر پرسيده بود به «عمر سعد» ـ كه آن زمان تازه راه افتاده بود ـ اشاره كرده و خبر دادهاند كه: فرزند تو قاتل پسر من حسين(ع) است. با توجه به اين نكته و عطف به اين كه سرنوشت اين فرد و امثال او، از قبل تعيين شده بوده، نقش «اختيار» را تشريح فرماييد. با فرض اينكه كسي چون «عمر سعد» يا «شمر» از راهي كه در آن بودند باز مي‎گشتند، با توجّه به آن كه قضاي الهي بر شهادت امام حسين(ع) قرار گرفته بود، آيا اين اتّفاق نمي‎افتاد؟