بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   حُربن يزيد رياحي چگونه در سپاه امام حسين((عليه السلام)) جاي گرفت؟
 
  2   چه تحوّل روحي در حر بن يزيد رياحي رخ داد كه در آخرين لحظه به جمع ياران امام حسين(ع) پيوست؟

 
  3   حربن يزيد رياحي كه پسر يزيد و نوه معاويه بوده و لقمه حرام خورده، و احتمالاً حرامزاده هم بوده و تا صحراي كربلا دو ركعت نماز نخوانده بود، و همه اينها در انسان تأثير ميگذارد، چگونه يك دفعه برگشت و جزء ياران امام حسين(ع) شد؟

 
  4   ميگويند امام حسين(ع) خطبه اي ايراد فرمود: حرّ به آن لبيك گفت، چون خداوند به حرّ گوش شنوا داده بود. چرا خداوند فقط به حرّ اين نعمت را داد؟ مگر امتياز وي چه بود؟ اگر خداوند قدرت درك را از لشكر عمر سعد گرفته بود، چه انتظاري بايد از آنها داشت؟

 
  5   دليل اصلي گرايش حر به امام حسين(ع) درلحظات آخر چه بود؟