بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:4

رديف عنوان سؤال
  1   آيـا مخالطت زنها با مردها و حرف زدن با آنها حرام نيست ؟ پس چرا امام حسين (ع )زنها را همراه خود برد و اين كار آيا قبيح و غير صحيح نيست ؟  
  2   حكم عروسي كردن در ماه محرّم چيست؟
 
  3   آيا خنديدن و شوخي كردن و خوردن خوراكي (تخمه) در شبهاي ماههاي محرم و صفر اشكال دارد؟

 
  4   آيا ذكر نام مبارك امام حسين( با آهنگي تند وسريع براي تحريك جوانان سينه زن و همچنين مقابله با آهنگ هاي محرك هيجان آور غربي و داخلي كار درستي است؟ آيا اين بي احترامي به اهل بيت( كه مقامي بس بالاتر از اينها دارند نيست؟ آيا به جاي اينكه براي مبارزه با فرهنگ غرب روي عمق مطالب ذكر شده توسط امامان وهمچنين اهداف ايشان كار كنيم از نام مبارك ايشان بدون هيچ بهره فرهنگي و ديني براي مقابله با فرهنگ غربي و موسيقي آنها استفاده كنيم كار درستي است؟