بازگشت

گروه: اطلاعات عمومي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مكروهات
موضوع فرعي:خوردن تخمه و شوخي كردن
سؤال:آيا خنديدن و شوخي كردن و خوردن خوراكي (تخمه) در شبهاي ماههاي محرم و صفر اشكال دارد؟


جواب:

خنديدن و شوخي كردن و خوردن تخمه و يا ديدار با اقوام و بستگان در شبهاي محرم و صفر (به جز شب عاشورا) به صورت متعارف اشكال ندارد.
در شب عاشورا پيروان حضرت امام حسين عليهالسلام سزاوار است طبق حديث شريف رفتار كنند كه فرمود:
يحزنون لحزننا؛ شيعيان ما كساني هستند كه در غم و اندوه ما غمگين هستند. از اين رو در آن شب پسنديده است از اين گونه كارها پرهيز نمايند و در مجالس عزا و سوگواري حضرت شركت جويند، زيرا عزاداري براي حضرت طبق فتواي علما و انديشمندان علوم اسلامي از بهترين اعمال براي نزديكي به خدا است.