بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   زمينه هاي پيدايش قمه زني در ايام عاشورا به چه زماني بر ميگردد؟ در زمان امام خميني (ره) نيز قمه زني بود و ايشان به اين امر فتوا نداد. علت تحريم آن توسط مقام معظم رهبري چه بود؟ آيا اين تحريم با توجه به شرايط كنوني جامعه بشري است؟