بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين (عليه السلام) با اين كه مي دانست شهيد مي شود ، اقدام به قيام كرد ؟