بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا در زمان امام حسين ( عليه السلام ) كساني بودند كه با يزيد مخالف باشند و در سپاه امام نيز حاضر نباشند ؟