بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت علي ( عليه السلام ) لباسهاي كهنه و وصله دار مي پوشيد و مي فرمود كه حاكم و امير بايد مانند فقيرترين افراد تحت حكومت خود زندگي كند؛ با اين وجود چرا امام حسين ( عليه السلام ) لباسهاي فاخر مي پوشيد ؟