بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيـا مخالطت زنها با مردها و حرف زدن با آنها حرام نيست ؟ پس چرا امام حسين (ع )زنها را همراه خود برد و اين كار آيا قبيح و غير صحيح نيست ؟