بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيـا آيـه تطهير شامل امامان شيعه (ع ) مي شود ؟ به چه دليل ؟ تعداد اهل بيت پيامبر(ص ) چند نفر هستند ؟