بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با توجه به تقواي ظاهري ابوموسي اشعري و كساني كه به جنگ امام حسين(ع)آمده بودند، چرا اينها قدرت تشخيص حق را نداشتند؟