بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   دليل پوشيدن لباس سياه در عزاداري و بوسيدن حرم ائمه و قرآن چيست؟  
  2   آيا پوشيدن لباس سياه در عزاداري امام حسين ( عليه السلام ) گناه است ؟