بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   گذاشتن قرآن و تربت امام حسين(ع) در قبر و نوشتن دعا بر كفن چه آثاري دارد؟  
  2   گذاشتن قرآن و تربت امام حسين(ع) در قبر و نوشتن دعا بر كفن چه آثاري دارد؟