بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا دليلي وجود دارد كه آب زمزم و خاك كربلا شفا است؟ آيا اينها خرافات نيست؟