بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   بعد از اينكه اسب امام حسين(ع) به كنار خيمه ها آمد بعد از آن اسب چه شد و كجا رفت آيا اين قول صحيح است كه زن امام حسين(ع) سوار آن شد و برگشت يا اينكه اسب سر خود را آنقدر به خاك ماليد تا مرد؟ چهار منبع معتبر و خوب كه بتوان اين مسائل تاريخي استخراج كرد كدام است؟

 
  2   چه بر سر اسب امام حسين ( عليه السلام ) آمد ؟