بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا امام حسين(ع) نمي توانست از طريق مباحث علمي و ديني و تربيت شاگردان اسلام را حفظ نمايد؟