بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين (ع) از قدرت اعجازي و كرامتي كه خواست اولياء خداست استفاده نكرده؟