بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   مجالس عزاداري ما براي امام حسين( با توجه به اين كه مي بينيم به مرور زمان خرافاتي هم به آن افزوده شده و اگر مقايسه اي داشته باشيم اين وضع را با قرون وسطي شباهتهايي را پيدا مي كنيم با اين حال آيا بايد منتظر رنسانسي ديگر باشيم؟