بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در رساله هاي عملي مراجع گريه را باعث بطلان نماز واجب ميداند ولي در كتاب خصايص الحسينيه گريه براي امام حسين ( در نما زرا ثواب ميدانند ، تفاوت اين دو چيست؟