بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- چرا كنية امام حسين(ع) اباعبدا...مي باشد؟

چرا قبرمطهر حضرت 6گوشه دارد؟

2- آيه اي درقرآن كه مضمونش اينست كه : عجله كار شيطان است؟

آيه اي درقرآن كه مي گويد : اي پيامبر به مقدسات آنها اهانت نكن تا آنها مقابله به مثل نكنند؟

3- آيا برگزاري عيد الزهرا با اين سبك و سياق كه مرسوم است وبعضاً حرفهاي ركيك وفحشهاي زشت به خلفاي ثلاثه مي زنند شرعا ًصحيح ومجازاست؟

4- طريقه به درك واصل شدن عمر را لطفاً توضيح دهيد؟(مفصلاً)

5- مطلبي درباره نسبت عمر دركتاب اسرارآل محمدص آمده كه مي گويد پدرش هم پدربزرگش بوده وهم دائي او ومادرش هم، هم خواهرش بوده وهم عمهاش؟