بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا گذاشتن دستبند و گردنبند كه از خاك كربلا درست شده، در كفن ميت، تأثيري دارد؟