بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا نماز خواندن با لباس سياهي كه براي عزاي امام حسين (ع) پوشيده مي شود مكروه است؟