بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا يزيد راه و راه آب را بر امام حسين« عليه السلام» و يارانش بست ؟