بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا در روز عاشورا وقتي امام حسين (ع) با سپاهيان پسر زياد صحبت مي كردند, سربازان به دست فرماندهان سر و صدا مي كردند؟