بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در مورد مسئله ازدواجي كه مي گويند: شب عاشورا انجام گرفته است , توضيح دهيد.

كدام عقل سليم و كاملي قبول مي كند كه در شب آن چناني عروسي صورت بگيرد؟!