بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين(ع) و سائر امامان در جنگ با دشمنان خود از قدرت الهي و علم غيب خود استفاده نميكردند و تن به سختي و شهادت ميدادند؟