بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا درست است كه نبايد در مصائب امامان(ع) اشك بريزيم يا عزاداري كنيم به اين عنوان كه عزاداري و گريه براي امامان فايده اي ندارد و بايد انسان خود را با اهداف امام حسين (ع) همساز كند و گريه و عزاداري براي امام حسين(ع) و بقية ائمه كاري بيهوده است؟!