بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اين موضوع كه اغلب خطباء ميگويند يك قطره اشك براي امام حسين ? باعث ريختن گناهان ميشود آيا اين موضوع باعث كم رنگ شدن صبر در مقابل گناهان نميشود وآيا ما نبايد عميقتر در مورد اشك بر امام حسين? فكر كنيم