بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا در زيارت عاشورا لعن را بايد صد مرتبه تكرار كرد؟