بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در روايات است كه اگر كسي بر مصيبت امام حسين(ع) گريه كند، بهشت بر او واجب ميشود. در اين صورت شرايط قبولي اين عزاداري را بفرماييد.