بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين(ع) در كربلا براي رفع تشنگي از خداوند طلب باران نكرد؟