بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   آيا لباس سياه براي مرده اثرات بدي دارد؟ اگر لباس سياه خوب نيست، براي امامان معصوم چطور است؟ آيا ثواب پوشيدن لباس سياه براي امام حسين تا ده روز يا تا آخر ماه ميباشد؟

 
  2   اگر پوشيدن لباس سياه مكروه است ، چرا در ايّام عزاداري امامان معصوم ( عليهم السلام ) لباس سياه مي پوشيم ؟