بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين(ع) و امامان ديگر در جنگ با دشمنان خود از قدرت الهي استفاده نمي كردند؟

 
  2   چرا امام حسين(ع) در روز عاشورا از قدرت معجزة خود استفاده نكرد و به شهادت رسيدند؟