بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا غير از امام حسين((عليه السلام)) ساير ائمه((عليهم السلام)) اقدام به قيام در برابر حكومتهاي جور نكردند؟