بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت سيّدالشهدا با آنكه مي دانست كشته مي شود چرا خانواده خود را همراه برد؟