بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   ما كه معتقديم امام حسين((عليه السلام)) پيروز شد، چرا به جاي رشادت و مردانگي او از كشته شدن او مي گوييم؟