بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر امام حسين((عليه السلام)) شهيد نمي شد آيا در اسلام نقصي راه مي يافت و اگر به قدرت مي رسيد اسلام در جهان بيشتر گسترده مي شد؟