بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا نخل ها و بيرق هايي را كه در مراسم عزاداري امام حسين((عليه السلام)) از آنها استفاده مي شود، قابل احترام است؟