بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا عبارت «اگر دين نداريد، آزاده باشيد» از امام حسين((عليه السلام)) است؟