بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا لعن بر يزيد جايز است نظر اهل سنت در اين باره چيست؟