بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اين تفكر كه «امام حسين شهيد شد براي اينكه كفاره گناهان امت باشد» از كجا وارد جامعه ما شد و آيا چنين تفكري صحيح است؟