بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:6

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام حسين(ع) در روز ترويه(هشتم ذي الحجه) مكه را ترك كردند؟ توضيح دهيد.

 
  2   چرا روز عاشورا پا برهنه مي شوند؟  
  3   وصيت نامهء امام حسين (ع) به برادرش محمد بن حنفيه را به طور كامل , عربي با ترجمه آن را براي ماارسال كنيد.

 
  4   چرا امام حسين(ع) حجّ خود را ناتمام گذاشت و به طرف كربلا حركت كرد؟

 
  5   چرا رمز بقاء مكتب تشيع خون و شهادت است و مجالس روضه امام حسين پايگاه حفظ مكتب است  
  6   چرا در صورتي كه امام حسين(ع) پيشنهاد عده اي را مبني بر نرفتن به كوفه رد مي كند، اما سرانجام خود ايشان قبل از جنگ درخواست بازگشت مي كند؟