بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:5

رديف عنوان سؤال
  1   آيا روشي كه حضرت سيد الشهدا(ع) انتخاب كردند مي تواند مصداق امر به معروف و نهي از منكر در حال حاضر باشد؟ در چه شرايطي ممكن است امر به معروف و نهي از منكر به اين صورت واجب شود؟

 
  2   ارزش امر به معروف و نهي از منكر تا چه حدّ است كه امام حسين (ع) در اين راه به شهادت رسيد؟

 
  3   آيا امام حسين (ع) فقط براي امر به معروف و نهي از منكر قيام كردند يا اهداف ديگري نيز داشتند؟

 
  4   شرط انجام امر به معروف امان بودن جاني است ولي امام حسين( در انجام اين امر جان خود را نيز فدا كردند؟ چرا؟

 
  5   با توجه به شرايط امر به معروف و نهي از منكر اين اقدام امام (ع) چگونه توجيه پذير است؟