بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:8

رديف عنوان سؤال
  1   دو مورد از امتياز هاي مثبت و دو مورد از امتياز هاي منفي عاشورا را بنويسيد.

 
  2   اولين شخصي كه در نماز ظهر روز عاشورا جلوي امام حسين(ع) ايستاد و به شهادت رسيد، چه نام داشت؟

 
  3   راز و حكمت ماندگار ماندن حماسة عاشوراي حسيني(ع) پس از گذشت هزاروچهارصد سال، براي مردماني كه نه او را ديده و نه در حماسة او حضور داشته اند چيست؟

 
  4   عبرت هاي عاشورا براي جامعه و نسل جوان چيست ؟

 
  5   آيا امام حسين نماز ظهر و عصر عاشورا را به صورت نماز شكسته خواندند؟  
  6   چرا درروز عاشورا، وقتي كه تير به قلب مبارك سيدالشهداء خورد، امام حسين( دستهايشان را زير قلبشان گرفتند تا خون روي زمين نريزد؟
 
  7   آيا عاشورا مي تواند به عنوان يك محور اتحاد ملي مطرح شود؟

 
  8   نظر اهل سنت از باب عاشورا چيست؟